Allmänna villkor

Hej och välkommen till Albert!

Det här är våra användarvillkor och du kan också hitta vår cookiepolicy här och integritetspolicy här (länk). Det är viktigt att du läser igenom detta dokument noga eftersom det beskriver dina rättigheter men också ett antal skyldigheter som du har som användare. I vår integritetspolicy beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dem och var du kan vända dig om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling. Tack för du valt att använda vår tjänst!

Villkor

Dessa användarvillkor inklusive integritets- och cookiepolicyn nedan (”Villkoren”) är upprättade av eEducation Albert AB, org. nr 559020-9093, (”Albert” eller ”vi/oss/vår”). Villkoren gäller för dig som privatperson respektive juridisk person (”Kunden” eller ”du/dig/din”) som (i) registrerat dig som användare på Alberts tjänst, och/eller i någon av Alberts applikationer (gemensamt ”Tjänsten”), eller (ii) ingått ett separat abonnemangsavtal om nyttjande av Tjänsten. Villkoren samt eventuellt separat abonnemangsavtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Albert.

För Kunder som är under 18 år:

Om du som Kund är yngre än 18 år ska både du och din vårdnadshavare godkänna dessa Villkor för din räkning. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du som är vårdnadshavare för en Kund under 18 år att du ger ditt samtycke att Avtalet ingås mellan Albert och Kunden. Albert förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare för att bekräfta att ett giltigt samtycke har lämnats.

TJÄNST & BETALNING

Tjänsten

Med Tjänsten avses Alberts digitala läroplattformstjänst inklusive all funktionalitet, alla gränssnitt och allt innehåll (innefattande all text och musik, alla bilder och filmer samt all bakomliggande data och mjukvara) som Albert från tid till annan tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatser och i olika applikationer. Tjänsten kan från tid till annan komma att tillhandahållas gratis. Du kan läsa mer om Tjänsten genom att besöka vår webbplats www.hejalbert.se

Albert förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid.

Om en ändring av Tjänsten inte har meddelats av Albert minst en (1) månad i förväg och den väsentligen försämrar din nytta av Tjänsten (t.ex. om ditt läromedel helt tas bort ur Tjänsten) har du rätt att säga upp Avtalet och du kan i så fall också kräva återbetalning av redan betald abonnemangsavgift upp till ett skäligt belopp som motsvarar det som återstår av den pågående abonnemangsperioden. Du kan endast kräva återbetalning om du också säger upp Avtalet (se sektion "Avtalstid, uppsägning och avstängning" om hur detta går till). Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett kommer du att anses ha godkänt ändringen. Utöver vad som framgår ovan accepterar du att du inte kan utkräva något som helst ansvar eller göra gällande några anspråk mot Albert på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

Användning av Tjänsten

För att använda en del av Tjänstens utbud så krävs en enhet som stödjer operativsystemet iOS 13.0, iPadOS 13.0 eller senare samt Android 10.0 eller senare.

Koder och andra förbetalda erbjudanden

Från tid till annan kan koder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Tjänsten (hädanefter ”Koder”) komma att tillhandahållas eller säljas av eller på uppdrag av Albert. Om du använder en Kod för att få tillgång till Tjänsten kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten. Du samtycker härmed till att följa alla sådana särskilda villkor, vilka kommer att anses utgöra en del av Avtalet mellan dig och Albert.

Prova på-abonnemang

Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda prova på-varianter av Tjänsten för en viss tid, utan krav på betalning eller till ett reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Syftet med ett Prova på-abonnemang är att användare ska kunna testa Tjänsten, eller delar därav, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om Tjänsten. Albert förbehåller sig rätten att avgränsa Prova på-abonnemangen och att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

För Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. När prova på-abonnemanget upphör kommer vi automatiskt att börja debitera dig för det tillämpliga betalda abonnemanget från och med den första dagen efter prova på-abonnemangets upphörande, på en återkommande månads-/årsbasis. Genom att uppge dina betalningsuppgifter i samband med tecknandet av prova på-abonnemanget accepterar du att vi debiterar dig denna avgift med användning av sagda betalningsuppgifter. Om du inte vill ha denna avgift måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan prova på-abonnemanget löper ut, detta kan göras tidigast 48 timmar efter att kontot skapats. Om du fortsättningsvis inte vill debiteras på en återkommande månads-/årsbasis måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan den aktuella betalningsperioden tar slut. Avslut görs enklast genom att logga in på Mina Sidor med inloggningsuppgifter som skickats per e-post vid registrering av konto eller via din appbutik om köpet gjorts via en tredjepart. Du kan även kontakta support, så hjälper vi dig avsluta medlemskapet.

LICENSUPPLÅTELSE OCH DINA RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE

Immateriella rättigheter

Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga till denna tillhör Albert och/eller Alberts licensgivare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden enligt Avtalet är förbehållna Albert. Avtalet medför alltså inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Kunden. Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än (i) vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller (ii) om du inhämtat Alberts föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

Licensupplåtelse

Albert upplåter härmed en icke-exklusiv rätt för dig att använda Tjänsten under avtalstiden (se "Avtalstid, uppsägning och avstängning" om avtalstiden) på de villkor som framgår av detta Avtal och med de rättigheter och begränsningar som följer av att du har aktiverat Tjänsten. Licensen upplåts till en viss namngiven person, eller till ett visst antal användare, i enlighet med vad som överenskommit i eventuellt separat abonnemangsavtal eller vid Kundens registrering. Följande villkor gäller också för privatpersoner respektive juridiska personer:

A) Privatperson

Användare med privat abonnemang har rätt att använda Tjänsten för enskilt bruk. Varje användarkonto är personligt och får ej delas med andra. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts och Villkoren accepterats. Tjänsten anses levererad då Kunden får tillgång till Tjänsten efter att registrering har slutförts och Villkoren accepterats.

B) Juridisk person

Användare med abonnemang via juridisk person har rätt att använda Tjänsten för det antal användare som överenskommits vid tecknande av eventuellt abonnemangsavtal. Kunden ansvarar gentemot Albert för att se till att dess användare följer detta Avtal. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts, Villkoren accepterats och nödvändiga uppgifter för tillgång av Tjänsten har mottagits av en för Kundens räkning utsedd kontaktperson via e-post. Nödvändiga uppgifter för tillgång till Tjänsten skickas så snart kontaktuppgifter lämnats av Kunden och dessa registrerats av Albert. Tjänsten anses levererad då uppgifter för tillgång till Tjänsten skickats till Kunden.

Användning av Tjänsten i skolan

Innehåll såsom pedagogik, hints, prov, text-, bild- och filmmaterial som tillhandahålls i Tjänsten och som är producerat av Albert får användas fritt i skolor som är Kunder, och som betalar för licenser per elev och per lärare utifrån antalet elever och lärare vid läsårets början eller då Avtal ingicks om nyttjande av Tjänsten. Det innebär att lärare som registrerats för Tjänsten får skriva ut och kopiera material för användning tillsammans med sin/sina klasser, samt att elever kan använda material från Tjänsten i grupparbeten och redovisningar i skolan.

Användarinnehåll

Du behåller äganderätten och eventuella immateriella rättigheter till sådant innehåll som du eventuellt skapar inom Tjänsten och all feedback som du på annat sätt lämnar till Albert (”Användarinnehåll”) men genom att ingå detta Avtal upplåter du emellertid en i tiden obegränsad icke-exklusiv licens för Albert att använda sådant Användarinnehåll i syfte att vidareutveckla och marknadsföra Tjänsten, inklusive rätten att modifiera Användarinnehållet och att underlicensiera detta till tredje parter. Du bekräftar och accepterar att denna licens kvarstår även om Avtalet sägs upp, oavsett anledningen till sådan uppsägning.

MARKNADSFÖRING

Vi eller någon av våra samarbetspartners kan använda dina uppgifter i marknadsföringsändamål. Det innebär att du kan få riktad reklam baserat på de uppgifter du lämnar. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kan du kontakta oss på support@hejalbert.se och begära spärr mot direktmarknadsföring (sk. Direktreklamspärr).

AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

Avtalstid och uppsägning utan särskild anledning

Detta Avtal gäller tills dess att det sägs upp av antingen dig eller Albert. Både du och Albert har rätt att när som helst och utan särskild anledning säga upp Avtalet och din användning av Tjänsten. För snabbast och smidigast avslut av Tjänsten rekommenderar Albert dig att avsluta ditt medlemskap på kontos abonnemangssida genom att logga in på Mina Sidor med inloggningsuppgifter som skickats per e-post vid registrering av konto, via din appbutik om köpet gjorts via en tredjepart, eller i efterhand av Alberts kundsupport. Vid uppsägning via e-post är det viktigt att vår kundtjänst kan identifiera korrekt konto som skall avslutas. Därför behöver du ange den mailadress du använt för att registrera kontot. Är du osäker på exakt vilka uppgifter ditt konto skapats med, vänligen skicka med möjliga alternativ, så hjälper vår support dig vidare. Avtalet och din rätt att använda Tjänsten upphör då nästa debitering skulle skett.

Uppsägning på grund av avtalsbrott

Albert har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet i något väsentligt hänseende. Du accepterar och bekräftar att du är införstådd med att du kan komma att bli skyldig att ersätta Albert för den eventuella skada som Albert lider till följd av ett avtalsbrott, t.ex. om du förfogar över Tjänsten i strid med licensvillkoren i "Licensupplåtelse och dina rättigheter som användare" eller möjliggör för andra att få obehörig tillgång till Tjänsten.

Tillfällig avstängning av Tjänsten

Albert kan komma att tillfälligt begränsa eller stänga av din tillgång till Tjänsten från tid till annan. Detta kan t.ex. bero på att Albert genomför underhåll på Tjänsten. Albert har också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten om du faktiskt har eller Albert har skälig anledning att misstänka att du har använt Tjänsten, dess innehåll eller Alberts immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor, eller att du på annat sätt brutit mot Avtalet. Om du inte betalar din abonnemangsavgift i tid har Albert också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten till dess att betalningen är erlagd.

Ingen ersättning

Om du eller Albert säger upp Avtalet, eller om Albert avbryter din tillgång till Tjänsten enligt ovan, accepterar du att Albert, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Albert inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat, förutom i sådana fall som anges i stycket "Tjänst och betalning".

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du om du är konsument ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om abonnemanget ingicks. Om Kunden önskar utnyttja ångerrätten inom denna tidsram kan Kunden avsluta sitt abonnemang under Min Profil och Betalningar.

UPPLÅTELSE OCH ÖVERLÅTELSE

Kunden äger inte rätt att, utan Alberts samtycke, upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Albert har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Albert har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

ANVÄNDNING OCH ANSVAR

Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kunden förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt se till att handlingar såsom användarnamn och lösenord för Tjänsten förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående underrätta Albert om det kan befaras att någon obehörig fått kännedom om Kundens lösenord, eller på annat vis obehörigen fått tillgång till Kundens konto. I fall då Albert kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har Albert även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

SUPPORT

Albert ger support på Tjänsten över email och vi försöker alltid svara inom 48 timmar, även om vi inte alltid kan garantera att du får svar inom denna tid. Support sker via support@hejalbert.se. Vill du avsluta din prenumeration, kan du göra detta på Mina Sidor, via din appbutik om köpet gjorts via en tedjepart, eller genom att kontakta support så hjälper vi dig avsluta medlemskapet.

MEDDELANDEN

Meddelanden från Albert till Kunden som skickats till den av Kunden angivna e-postadressen skall anses ha nått Kunden ett dygn efter att meddelandet skickades. Det är din skyldighet att meddela Albert om du skulle byta kontaktuppgifter och Albert har rätt att förlita sig på att de kontaktuppgifter du vid var tid har registrerat hos Albert är korrekta.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Albert garanterar att Albert har rätt att upplåta licens till Tjänsten enligt dessa Villkor.

Albert åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i dess tillgänglighet och du bekräftar att du förstår att ingen mjukvara eller digital tjänst är helt felfri och att t.ex. buggar kan uppstå i Tjänsten. Albert bär inte heller ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten, inklusive eventuella skador som uppkommer till följd av att Tjänsten inte kan användas på avsett sätt t.ex. då Tjänsten tillfälligt ligger nere eller drabbas av störningar.

ÄNDRADE VILLKOR

Albert förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren. Meddelande om ändring meddelas på Tjänstens webbplats senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft, samt kan komma att meddelas Kunden via angivna kontaktuppgifter till angiven adress inom samma tidsram. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och denne senast 7 dagar efter mottaget meddelande om en kommande ändring meddelar Albert om omedelbar uppsägning av Tjänsten. Avtalet upphör då att gälla så snart Albert fått meddelande om uppsägning.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Tvist med anledning av detta avtal mellan Albert och Kunden skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Om du är konsument och har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Epost: arn@arn.se

KONTAKTA OSS

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-post: support@hejalbert.se

Webb: hejalbert.se

Post- och besöksadress: Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg